วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน - คณิตศาสตร์ ป.1

          แบบฝึกหัดชุดนี้จัดทำเพื่อมุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน ซึ่งประกอบด้วย แบบฝึกหัดครบทุกหน่วยการเรียนรู้ เพราะว่านักเรียนยังต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมจากการทำแบบฝึกหัดอึก