วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สังคม ป.1

 • สาระที่ 1 พุทธประวัติ
 • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเป็นพลเมืองดี
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย
 • สาระที่ 3 เศษรฐศาสตร์ 
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการอย่างคุ้มค่า
  • การบริหารจัดการทรัพยากร
  • การทำงาน
 • สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความภูมิใจในความเป็นไทย
 • สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา
  • หน่วยการเรียนรุ้ที่ 2 ทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ 
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนผังห้องเรียนของเรา
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน
  • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิประเทศและภูมิอากาศกับความเป็นอยู่ของมนุษย์
  • หน่วยการเรียนรุ้ที่ 6 สิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Blog เพื่อการศึกษา

ข้อสอบ ประถม - มัธยม Blog เพื่อนการศึกษา เนื้อหาใน blog นี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เหมาะสำรับใช้เตรียมตัวส...