วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

*** เตรียมสอบ ป.1 - สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม***
  • สาระที่ 1 ศาสนาและวัฒนธรรม
    • สรุปเนื้อหา 
    • แบบทดสอบ                                                                      
  • สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  
  • สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์                                                      
  • สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์                                                      
  • สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์