วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

***ภาษาอังกฤษ ป.5 (ชุดที่ 1)***

***ภาษาอังกฤษ ป.5 (ชุดที่ 1)***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Countable Nouns & Uncountable Nouns
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Numbers
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 This / These / That / Those
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Pronouns
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 is / am / are
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 has / have
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Present Simple Tense
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Present Continuous Tense
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Past Simple Tense
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 Future Simple Tense
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 Some / Any / Much / Many
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 Adjective
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 Prepositions
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 Question Words
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 How many / How much
  • สรุปเนื้อหา
  • แบบฝึกหัด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น